Juridische informatie

Deze site is eigendom van Emisys:

  • Naam: Emisys  
  • Rechtsvorm: B.V.
  • Hoofdkantoor: Rue Riverre 12 à 5150 Floreffe
  • BTW-nummer: BE 0566.973.908
  • Verantwoordelijke uitgever: Xavier Ghyssens/Emmanuel Nudel – Oprichters
  • Hostingbedrijf: Microsoft Azure

De vereniging maakt mensen bewust van duurzame ontwikkeling, met name via evenementen en cultuur. In dat kader kan zij elk evenement dat een duurzame aanpak hanteert of wenst te hanteren, geheel of gedeeltelijk organiseren, ondersteunen of adviseren, en elke techniek, dienst, product of organisatie ontwikkelen en bestuderen die het mogelijk maakt beter rekening te houden met de milieu- en sociale gevolgen van de organisatie van evenementen.  Zij kan de organisatie van elk evenement organiseren of ondersteunen, cultureel of niet. Meer in het algemeen kan zij alle handelingen verrichten die geschikt zijn om deze doelstellingen te verwezenlijken en alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.  Zij kan met name haar steun verlenen aan en belangstelling tonen voor elke soortgelijke of aanvullende activiteit. Het vergroten van het bewustzijn van de uitdagingen van duurzame ontwikkeling is essentieel in alle Emisys-projecten.

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat de bezoeker uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden.

 

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, met inbegrip van handelsmerken, logo's, gegevens, product- of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen e.d. zijn auteursrechtelijk beschermd. Zij zijn eigendom van Emisys of, in voorkomend geval, van een derde van wie Emisys de nodige vergunningen heeft verkregen.

Tenzij anders bepaald, mag de tekstuele of cijfermatige informatie op de site gratis worden gebruikt, mits de bron wordt vermeld, en alleen voor een gebruik dat geen commerciële of reclamedoeleinden dient. Anderzijds is elke commerciële of publicitaire reproductie van deze informatie, evenals elke vorm van gebruik en reproductie van de andere elementen van de site (zoals de grafische lijn, beelden, geluiden, video's, publicaties of computertoepassingen) strikt verboden zonder voorafgaande toestemming. Elk verzoek daartoe moet worden gericht aan Emisys. 

 

Beperking van aansprakelijkheid

Emisys besteedt de uiterste zorg aan de volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid en actualiteit van de op deze website ter beschikking gestelde informatie. Het is echter niet uitgesloten dat er fouten kunnen voorkomen in de gepubliceerde informatie. Indien nodig zal Emisys alles in het werk stellen om dergelijke fouten te corrigeren. Emisys kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onrechtstreeks zou voortvloeien uit het gebruik van de op de site ter beschikking gestelde informatie.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder voorafgaande  kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. Emisys geeft geen enkele garantie voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking van de website, tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of enige andere vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Deze site kan links bevatten naar websites of webpagina's van derden. Emisys kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kenmerken van deze websites of webpagina's, noch voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze website valt onder het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd in geval van een geschil.