Algemene verkoopvoorwaarden

 

 Algemene reservatievoorwaarden

Algemene voorwaarden van de vzw visit.brussels van toepassing op de gratis reservatietickets die toegang geven tot de Stripervaring, georganiseerd door het Brusselse Stripfeest.

Deze algemene voorwaarden bevatten een beschrijving van de verwerking van specifieke persoonsgegevens met betrekking tot de reservatie van toegangstickets voor de Stripervaring, ,georganiseerd door het Brusselse Stripfeest. Het algemene privacybeleid van visit.brussels is ook hier beschikbaar: https://brussels-visit-us.ivy-production.famousgrey.com/pdf/PRIVACY_POLICY_nl.pdf

Artikel 1. Algemeen

1.1 Door op het einde van het registratieproces te klikken op "De reservatie bevestigen" en door het vakje "Ik bevestig dat ik kennis heb genomen van de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van deze reservatie (art. 5 en 8.6) en ik aanvaard de algemene toegangs- en boekingsvoorwaarden" aan te vinken, verklaart de Klant dat hij kennis heeft genomen van de volledige Algemene Voorwaarden en ze zonder voorbehoud heeft aanvaard.

1.2 visit.brussels behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken.

1.3 Het feit dat visit.brussels op een gegeven ogenblik geen gebruik maakt van een bepaling van deze voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking aan deze bepaling.

Artikel 2. Beperking van het gebruik van het ticket

2.1 Het uitgegeven ticket is alleen geldig op de aangegeven datum en tijd en voor de diensten die op het ticket zijn vermeld.

2.2 Alleen tickets die zijn gereserveerd op de website van de Stripervaring, georganiseerd door het Brusselse Stripfeest, zijn geldig.

2.3 Het ticket mag niet worden gebruikt voor reclame- en/of commerciële doeleinden zonder toestemming van de organisatoren en visit.brussels.

Artikel 3. Uitgifte van tickets

3.1 Een afgedrukte van de door visit.brussels verzonden bevestigingspagina van de reservatie is geen ticket. Dit document kan in geen geval worden gebruikt als ticket. De Klant heeft voor de levering van de tickets voor zijn reservatie de keuze tussen (i) het ticket thuis afdrukken ("E-Ticket"), of (ii) het ticket downloaden op een mobiele telefoon ("M-Ticket").

3.2 Ticket om thuis af te drukken (E-Ticket)De tickets om thuis af te printen zijn beschikbaar en kunnen door de Klant worden geprint tot op de datum van het bezoek of de door de Klant gereserveerde diensten door te klikken op de link in de bevestigingsmail of door het e-ticketdocument (pdf-document) dat als bijlage bij de bevestigingsmail wordt verzonden te downloaden. Om geldig te zijn, moet een (1) exemplaar van het E-Ticket op blanco A4-papier worden afgedrukt. Elk ticket heeft een barcode. Een goede afdrukkwaliteit is noodzakelijk. Gedeeltelijk afgedrukte, bevuilde, beschadigde of onleesbare tickets worden niet aanvaard en als ongeldig beschouwd.

3.3 Op een mobiele telefoon gedownload ticket (M-Ticket) Het M-Ticket bevat een unieke QR-code die toegang geeft tot de dienst.Een goede zichtbaarheid is noodzakelijk: beschadigde telefoons

(gebarsten, gebroken, bekraste schermen, ...) die de barcode van de tickets onleesbaar maken worden niet aanvaard en als ongeldig beschouwd.

Elke QR-code is gelijk aan een enkel Toegangsticket. Het ticket kan slechts één keer worden gescand op de aangegeven datum. Als dezelfde code meermaals wordt voorgesteld, geeft enkel het eerste ticket dat bij de controle wordt gescand toegang tot de Stripervaring, ,georganiseerd door het Brusselse Stripfeest. Zo krijgt alleen de eerste persoon die het ticket voorlegt toegang tot de plaats waar het evenement plaatsvindt. Deze persoon wordt verondersteld de rechtmatige houder van het ticket te zijn.

Het ticket geeft direct toegang tot het evenement en wordt gescand bij de ingang van de locatie.

Wanneer de reservatie van de dienst of het evenement op naam is kan de organisator van de toegangscontrole van een evenement/voorstelling of een dienst om een identiteitsdocument vragen.

Artikel 4. Verantwoordelijkheid

4.1 De houder van het ticket en zijn gezelschap wonen het evenement waartoe het ticket toegang geeft bij op eigen risico en zien af van alle aanspraken op visit.brussels. visit.brussels kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld in geval van materiële of fysieke schade aan derden. Hetzelfde geldt voor eventuele diefstal of verlies voor of tijdens het evenement waarvoor dit ticket is uitgegeven.

Artikel 5. Persoonlijke gegevens

5.1 De gegevens die de consument bij het boeken van een ticket meedeelt worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Deze gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

het administratieve beheer van de reservaties;

de verbetering van de dienstverlening;

de informatie van de consument in geval van annulering of wijziging van de datum en tijd of de plaatsen van vertrek en aankomst;

reclamedoeleinden en informatie over nieuwe diensten of producten van visit.brussels op voorwaarde dat de Consument het daarvoor bestemde vakje heeft aangekruist om zijn toestemming te geven;

5.2 De Consument als natuurlijke persoon kan op elk moment vragen om geen berichten meer te ontvangen van visit.brussels en zich verzetten tegen elk gebruik van zijn gegevens voor marketingdoeleinden door zijn verzoek per e-mail te sturen naar dataprivacy@visit.brussels of per post naar het volgende adres: visit.brussels, Koningsstraat 2-4, 1000 Brussel.

5.3 In overeenstemming met de bovengenoemde EU-verordening heeft de Consument als natuurlijke persoon recht op raadpleging, rectificatie, verwijdering ... van zijn persoonlijke gegevens bij visit.brussels. Daartoe kan de Consument als natuurlijke persoon zijn verzoek per e-mail sturen naar dataprivacy@visit.brussels of per post naar het volgende adres: visit.brussels, Koningsstraat 2-4, 1000 Brussel.

5.4 De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de verwerking. De toestemming voor bepaalde behandelingen kan te allen tijde worden ingetrokken door contact op te nemen met dataprivacy@visit.brussels

5.5 visit.brussels stelt alles in het werk om de gegevens vertrouwelijk en met alle passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te bewaren en te verwerken.

5.6 Indien u vragen hebt over de verwerkingen die visit.brussels uitvoert, aarzel dan niet om contact op te nemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) via dataprivacy@visit.brussels. Zie ook het privacybeleid van visit.brussels voor meer informatie: https://brussels-visit-us.ivy-production.famousgrey.com/pdf/PRIVACY_POLICY_nl.pdf

Artikel 6. Intellectueel Eigendom

6.1 De websites van visit.brussels en alle elementen waaruit ze bestaan (zoals logo's, merken, domeinnamen, titels, afbeeldingen of andere inhoud) zijn eigendom van visit.brussels of zijn het voorwerp geweest van een voorafgaande toestemming voor gebruik door derden. De Consument mag geen elementen van de websites reproduceren, exploiteren, opnieuw publiceren of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, ongeacht of het gaat om software, beeld of geluid. Elke gewone link of hypertekstlink is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van visit.brussels.

6.2 Rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake intellectuele eigendom blijven alle modellen van Vouchers, grafische ontwerpen en andere verwezenlijkingen gecreëerd door visit.brussels haar exclusieve eigendom en mogen ze niet worden nagemaakt of herdrukt op welke medium dan ook.

Artikel 7. Ongeldigheid van een clausule, toepasselijk recht en jurisdictie

7.1 De nietigheid, het vervallen of de onafdwingbaarheid van een van de bepalingen van deze AV leidt niet tot de nietigheid van de andere bepalingen, die van kracht blijven. Een bepaling die geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, wordt geacht niet-geschreven te zijn. visit.brussels verbindt zich ertoe deze bepaling te vervangen door een andere die, voor zover mogelijk, dezelfde functie zal vervullen.

7.2 Deze AV worden uitsluitend beheerst, geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met het Belgische recht.

7.3 De Partijen streven naar een minnelijke schikking voor alle geschillen die uit deze algemene voorwaarden voortvloeien, met name wat betreft de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de opzegging ervan. Elk geschil dat niet in der minne kan worden geschikt door de Partijen zal worden door een arbitragecommissie bestaande uit een arbiter. De bemiddelaar wordt (i) binnen 10 (tien) dagen na de aanvang van de procedure met wederzijdse instemming van de Partijen benoemd (ii) of door CEPANI (het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie) indien aan het einde van de voornoemde periode van 10 (tien) dagen geen bemiddelaar met wederzijdse instemming benoemd is. De bemiddelaar beslist in overeenstemming met het Belgische recht. De kosten van de bemiddeling en expertise komen ten laste van de in gebreke blijvende partij en in geval van moeilijkheden bij de toepassing zullen ze worden verdeeld over de Partijen in de door de bemiddelaar te bepalen verhouding.

Artikel 8. BIJZONDER GEVAL COVID-19

In de strijd tegen de Covid-19-epidemie willen wij de gezondheid van onze gebruikers beschermen.

8.1 Door de reservatie van een tijdslot via de online ticketingdienst van de Stripervaring geeft de Gebruiker visit.brussels de mogelijkheid om de volgende informatie te registreren en op te slaan: identificatiegegevens, zoals voor- en achternaam, e-mailadres, postcode en fysieke contactgegevens.

8.2 De door de Gebruiker aan visit.brussels verstrekte informatie wordt slechts tot één maand na het evenement geregistreerd en bewaard. De informatie wordt alleen na de eerste periode van 1 maand bewaard als de gebruiker toestemming heeft gegeven aan visit.brussels om hem op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.

8.3 Ondanks het feit dat vooraf een ticket werd gereserveerd voor een bepaalde tijd behouden de organisatoren zich het recht voor om de bezoeker te laten wachten indien de Stripervaring, georganiseerd door het Brusselse Stripfeest, het door de overheid in het kader van het Gezondheidsprotocol vastgestelde aantal personen heeft bereikt.

8.4 Indien een besmetting met het coronavirus wordt gemeld aan de organisatie van de Stripervaring behoudt visit.brussels zich het recht voor om alle identificatiegegevens van de gebruikers te raadplegen om de lijst van alle tegelijk met de als positief gedetecteerde gebruiker aanwezige personen te bepalen, en dit in het bijzonder om contact met hen op te nemen via het versturen van een mailing die hen herinnert aan de te volgen gezondheidsprocedure:

1) Quarantaine van de betrokken gebruikers,

2) De gebruiker dient zijn of haar arts te bellen en te vragen om zich te laten testen indien nodig.

 

8.5 Naar aanleiding van de toepassing van de gezondheidsmaatregelen tijdens de Stripervaring, vermeld op de website van het Stripfeest, is een personeelslid van visit.brussels aangewezen als Covid-19 contactpersoon. De contactgegevens van deze persoon worden vermeld op de website van het Stripfeest. Als de gebruiker vragen heeft over het gezondheidsprotocol of het gebruik van zijn gegevens in de strijd tegen Covid-19, kan hij contact opnemen met deze persoon.

8.6 In het kader van de Contact Tracing die door de federale overheid werd opgezet en naar aanleiding van de toegankelijkheid van de contactgegevens van de Covid-19 contactpersoon binnen visit.brussels voor de Stripervaring, georganiseerd door het Brusselse Stripfeest, kunnen de contacttracers, indien een bezoeker positief wordt getest op Covid-19, contact opnemen met visit.brussels om te informeren naar het toegepaste gezondheidsprotocol. In dit specifieke geval zal de Covid-19 contactpersoon de Contact Tracing op de hoogte brengen van het gezondheidsprotocol en van de verzending van een mailing met de herinnering aan de gezondheidsprocedure. Hij zal echter in geen geval de gegevens van de gebruikers meedelen.

8.7 In het kader van de toepassing van het voorzorgsbeginsel zullen de gebruikers, in de mate van het mogelijke, de dag voor hun bezoek aan de Stripervaring, georganiseerd door het Brusselse Stripfeest, via e-mail worden benaderd om hen te herinneren aan en/of te informeren over de gezondheidsregels die van kracht zijn tijdens het evenement. Gezien de dagelijkse evolutie van de situatie is het aanbevolen dat de bezoekers regelmatig de geldende gezondheidsmaatregelen raadplegen, die op de website van het Stripfeest worden bijgewerkt.